Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lubostroń
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lipska
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Wrocławska
Zadzwoń do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta w Centrum Stomatologii Luxdentica.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Centrum Stomatologii LUXDENTICA Dariusz Wilisowski, z siedzibą przy ul. Lubostroń 22g/7, 30-383 Kraków oraz Luxdentica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipskiej 4/9 i 10, 30-721 Kraków.

Kto odpowie na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz kontaktować się, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne doświadczenia usług medycznych.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

1) Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość albo na miejscu: w recepcji lub w gabinecie lekarskim.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

3) Odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

4) Kontakt pod podanym przezpacjenta numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

5) Prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, wystawianie faktur lub rachunków oraz realizacja obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6) Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń.

7) Do celów badań naukowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

8) Do celów marketingowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9) Do celów umożliwienia korzystania z programu "I like LUXDENTICA" 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Czym skutkuje nieprzekazanie danych osobowych?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do prowadzenia dokumentacji medycznej. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego. Posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, z uwagi na prowadzenie rachunkowości.Niepodanie danych może skutkować niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty, czy nie będziesz mieć możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Jak długo przetwarzane będą dane?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, przechowujemy dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, z wyjątkami:

  • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;
  • skierowań na badania lub zleceń – 5 lat lub 2 lat (w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie);
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub anonimizowane.

Jakim podmiotom mogą być przekazywane dane osobowe?

  • innym podmiotom leczniczym, pracowniom protetycznym oraz laboratoriom, współpracującym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
  • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie;
  • dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, dostawcom oprogramowania, sprzętu diagnostycznego i stomatologicznego;
  • firmom kurierskim i pocztowym;
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń;
  • osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta.

W zakresie korzystania z zewnętrznego oprogramowania lub serwisu sprzętu medycznego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Takie przekazanie może odbywać się jedynie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, który zawieraja standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Jakie przysługują Ci prawa?

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Standardy Luxdentica

Global Clinic Rating

Światowy poziom stomatologii

Global Clinic Rating - nr 1 w Krakowie

Luxdentica najlepszą krakowską kliniką stomatologiczną.

Więcej
Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja